Z HISTORIE VČELAŘENÍ NA KNÍNICKU

Tam, kde to přírodní podmínky aspoň trochu umožňovaly, se odpradávna včelařilo. Pravda, z počátku to byla doba spíše lovecká, kdy lidé náhodně vybírali plásty přímo z dutých stromů - brtí, kde se divoké včely usadily. Později se je včelaří snažili přiblížit více k obydlím a usazovali je do jíž vytvořených špalků, košnic a později krásně zdobených klátů. O vážnosti a důležitosti včelařského řemesla svědčí různá nařízení již z dob Karla IV a o několik stovek let později patenty vydané Marií Terezií, které například osvobodily včelaře od placení daní. Krádeže a poškozování včelstev bylo velice přísně trestáno a byly zřizovány první včelařská školy.
     Za počátek racionálního včelaření by se dal označit rok 1785, kdy Janiš poprvé přichází s rozběrným úlem - nástavkovým. Později Dzierdzon nahradil horní trámek rámkem. No a pak již jde jedno zlepšení za druhým. V našem kraji se v čelařilo odnepaměti. Prosím, nechť mí pamětníci prominou případné historické nepřesnosti, neboť mi za zdroj veškerých informací posloužily jen dochované kroniky a vyslechnuté rozhovory zasloužilých včelařů. Snad až budeme slavit 100. výročí, budu moci přát i něco svých zkušeností.
     V pamětech se dochovala jména nadučitele Krúšiny Jana z Knínic a duchovního ze Šebetova Antonína Kubaše, kteří včelařili ještě před 1. světovou válkou.
     K propagaci včelařství významně přispěli i místní Josef Okáč, Josef Krajíček a řídící učitel František Jurník, kteří v roce 1912 na Krajské výstavě v Boskovicích vybudovali včelařský pavilon. Za svoji činnost obdrželi ocenění dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili Zemského ústředního spolku vceiařskáho s vyobrazením Vr. Zivánského. V roce 1925 na podnět kaplana v Knínicích P. Augustina Pelikána byla svolána rolníkem z Knínic Josefem Okáčem schůze včelařů za účelem utvoření včelařského spolku. Tento návrh se setkal s velkým ohlasem všech přítomných a pan Okáč by! pověřen, aby vykonal všechno potřebná k založení spolku.
     První zmínkou o vzniku spolku je zápis ze dne 12. listopadu 1925 na pol. Správě oddělení pro věci spolkové. Od tohoto data se čítá vznik SPOLKU VČELAŘŮ A PŘÁTEL PŘÍRODY PRO KNÍNICE A OKOLÍ. Spolek v táto době sdružoval 12 včelařů a 6 přátel přírody chovajících na 136 včelstev. Na 1. valné hromadě konané v prosinci téhož roku byli zvolen funkcionáři výboru.
     Během několika málo měsíců se spolek rozrůstá o nové členy, kterých každým rokem přibývalo. Od svého založení se spolek snažil sdružovat včelaře, rozšiřovat včelí pastvu, zlepšovat chov, usnadňovat práci ve včelstvech a bojovat proti nemocem. Téměř každoroční akcí se staly oblíbené dny otevřených včelínů, kdy se včelaři scházeli a předávali si zkušenosti. Nestálo by za to tuto kdysi zavedenou tradici obnovit? Určitě ano!
     V průběhu trvání organizace bylo uspořádáno mnoho včelařských besed, filmových představení, kurzů a zájezdů po celé České republice, ale i do zahraničí. Chtěl bych tu zmínit několik významnějších přednášejících, kteří vykonávali osvětu a podpořili rozvoj novými myšlenkami. Byl to Ing.Savín, Ing.Svoboda, Ing.Veselý, MUDr.Handl, RNDr.Krieg, Ing.Haragsim, Ing.Kubišová, Ing.Haselbachová, Ing.Zachoval, Ing.Škrla a mnoho dalších.
     Proběhlo mnoho kurzů na zpracování medu, chovu matek, výroby medového pečiva, medoviny, slaměných úlů... Kromě tematických zájezdů navštívili včelaři mnoho českých hradů a zámků, účastnili se výstav s včelařskou, ale i zahrádkářskou tematikou, a bylo uspořádáno několik zájezdů do různých divadel. Členové výboru uspořádali několik plesů a zábavných večerů. Pro zlepšení včelí pastvy byly v uplynulých letech vysázeny tisíce keřů a stromů nektarodárných rostlin. Byl osázen kopec Hájek, Nad Panským sadem, kopec Homolky, parčíky kolem hřišť, škol a kostelů. Organizace měla pronajatu plochu kolem staré dálnice, kde pravidelně byla vysévána řepka, komonice či jeteloviny. Rovněž v době nedávné ještě fungovaly včelařské kroužky.

Spis o založení spolku 1925


Seznam odběratelů "Včely Moravské" - 1925